ឱកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife

ការលក់ផលិតផល Herbalife®

តើអ្នកបានត្រៀមខ្លួន
ដើម្បីជួយផ្លាស់ប្តូ
ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្ស
ជាច្រើនជាមួយនឹងអាហារបំប៉ន
និងផលិតផលគ្រប់គ្រង
ទំងន់ដ៏ល្អបំផុតហើយឬនៅ?


សូមចាប់ផ្តើមនៅពេលនេះ


ហេតុអ្វី Herbalife?

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុន
អាហារបំប៉នលំដាប់ពិភពលោកដែលបាន
ជួយមនុស្សអោយរក្សាសុខភាពបានល្
អ ជីវិតរស់នៅដ៏សកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1980 ។
ផលិតផលរបស់យើងគឺអាចរកបានតាមរយៈ
បណ្តាញសមាជិកចែកចាយឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន
Herbalife នៅច្រើនជាង 90 ប្រទេស ។


ស្វែងយល់បន្ថែម  

ស្តង់ដាមាស
យើងការពារអតិថិជននិង
សមាជិករបស់យើងជាមួយនឹង
ការធានាដ៏រឹងមាំ។


ស្វែងយល់បន្ថែម  

ប្រាក់ចំណូលអនុវត្តចំពោះបុគ្គល (ឬឧទាហរណ៍) ដែលបានបង្ហាញនិងមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានទេ។ សម្រាប់ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុជាមធ្យមសូមពិនិត្យ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីសំណងដុលមធ្យម ដែលចំនាយដោយក្រុមហ៊ុន នៅ Herbalife.com.kh និង kh.MyHerbalife.com


  

 

កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife (HMP) គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អោយអ្នកចាប់ផ្តើមដែលក្នុងនោះរួមមានផលិតផល Herbalife ទំរង់បែបបទសម្រាប់ចុះឈ្មោះ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដើម្បីជួយឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ។ មានជម្រើសតែមួយគត់សំរាប់ជនជាតិកម្ពុជា គឺ ៖ កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife ខ្នាតតូច (Mini HMP) (US$37.95*) ដែលមានផលិតផលក្នុងគំរូនោះ។ កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife គឺអាចទិញបានពីសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife។

*តម្លៃបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018។ តម្លៃនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
km-KH | 2019-07-19 09:55:06 | NAMP2HLASPX03