ឱកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife

ការលក់ផលិតផល Herbalife®

តើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅ

របស់មនុស្ស ជាច្រើនជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភ

និងផលិតផលគ្រប់គ្រងទំងន់ដ៏ល្អបំផុតហើយឬនៅ?

សូមចាប់ផ្តើមនៅពេលនេះ


ហេតុអ្វី Herbalife?

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុន
អាហារូបត្ថម្ភលំដាប់ពិភពលោកដែលបាន
ជួយមនុស្សអោយរក្សាសុខភាពបានល្
អ ជីវិតរស់នៅដ៏សកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1980 ។
ផលិតផលរបស់យើងគឺអាចរកបានតាមរយៈ
បណ្តាញសមាជិកចែកចាយឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife នៅច្រើនជាង 90 ប្រទេស ។


ស្វែងយល់បន្ថែម  

ស្តង់ដាមាស
យើងការពារអតិថិជននិង
សមាជិករបស់យើងជាមួយនឹង
ការធានាដ៏រឹងមាំ។


ស្វែងយល់បន្ថែម  

ប្រាក់ចំណូលអនុវត្តចំពោះបុគ្គល (ឬឧទាហរណ៍) ដែលបានបង្ហាញនិងមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានទេ។ សម្រាប់ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុជាមធ្យម

សូមពិនិត្យ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីសំណងដុលមធ្យម ដែលចំនាយ ដោយក្រុមហ៊ុន នៅ Herbalife.com.kh និង kh.MyHerbalife.com

កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife (HMP) គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អោយអ្នកចាប់ផ្តើមដែលក្នុងនោះរួមមានផលិតផល Herbalife ទំរង់បែបបទសម្រាប់ចុះឈ្មោះ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដើម្បីជួយឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ។ មានជម្រើសតែមួយគត់សំរាប់ជនជាតិកម្ពុជា គឺ ៖ កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife ខ្នាតតូច (Mini HMP) (US$38.71*) ដែលមានផលិតផលក្នុងគំរូនោះ។ កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife គឺអាចទិញបានពីសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife។

*តម្លៃបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កញ្ចប់ជាសមាជិក Herbalife មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019។   តម្លៃនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
km-KH | 2020-09-22 04:18:41 | NAMP2HLASPX01