ផ្លាស់ប្តូរ​ការរស់នៅជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife

ក្រុមហ៊ុន Herbalife គឺជាមនុស្សដែលជួយមនុស្ស

បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife គឺការផ្លាស់ប្តូរជីវិតមនុស្ស​តាមរយៈអាហារបំប៉នកាន់តែប្រសើរ។

តាមរយៈការអប់រំ និងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ​អស់រយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំ មកនេះ ក្រុមហ៊ុន Herbalife ឃើញអតិថិជនរបស់ខ្លួនរាប់​ពាន់នាក់​ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ និងអាហារបំប៉ុន​សុខភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន។ តាមរយៈការក្លាយជា សមាជិកឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកក៏អាច ជួយមនុស្ស​ផ្សេងទៀតឲ្យសម្រេចបានក្តីសុបិនរបស់ពួកគាត់ដែរ។

ការគាំទ្រ
អ្នកមិនត្រូវទុកឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងឡើយនៅពេលអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ Herbalife។ អ្នកចែក ចាយ​ឯករាជ្យគ្រប់គ្នាមានការបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លួនអំពី Herbalife ហើយ អ្នកអាចសួរ សំណួរទៅកាន់ពួកគាត់ ស្វែងរក​ផលិតផល និងការណែនាំអំពីអាជីវកម្ម ​ដើម្បីបង្កើនទស្សនវិស័យនៅពេលអ្នកបង្កើតក៏ដូចជាបង្កើន អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់របស់អ្នកផងដែរ

ផ្តល់ផងតបស្នងមកវិញ
ក្រុមហ៊ុន Herbalife ជឿជាក់លើសហគមន៍ នោះហើយជាមូលហេតុដែលលោក Mark Hughes ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតមូលនិធិគ្រួសារ Herbalife។ ជារៀងរាលឆ្នាំ សមាជិកឯករាជ្យរបស់ ក្រុមហ៊ុន Herbalife បង្កើនទឹកប្រាក់ដើម្បីជួយបង្រៀនកុមារអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អាហារបំប៉នល្អ។ អ្នកអាចរៀនសូត្របន្ថែមទៀតអំពីការងារល្អដែលអនុវត្តដោយមូលនិធិគ្រួសារ Herbalife ទូទាំងពិភព លោកនៅក្រុមហ៊ុន Herbalife ​។ សូមបំពេញទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងសម្រាប់ជាព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការក្លាយជាសមាជិកឯករាជ្យ​របស់ក្រុមហ៊ុន។

Herbalife is people, helping people


km-KH | 2019-07-19 09:46:53 | NAMP2HLASPX04