អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife

ក្នុងនាមជាសមាជិកឯករាជ្យក្រុមហ៊ុន Herbalife ផ្តល់ជូនអ្នកនូវ៖
 • ឱកាសរកប្រាក់ចំណូលគ្មានដែនកំណត់ដែលសមស្របទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នក។
 • ម៉ោងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន៖ ក្រៅម៉ោង ឬពេញម៉ោង។
 • ធ្វើការងារពីផ្ទះប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចង់បាន។
 • ជួយអ្នកផ្សេងទៀត​តាមរយៈការបង្រៀន
  និងគាំទ្រដល់មនុស្សនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់សម្រេចបាន​ជីវិតកាន់តែមានសុខភាពល្អ
  និងកាន់តែរស់រវើកជាងមុន។
 • ផលិតផលដែលសំអាងតាមការស្រាវជ្រាវ​
  បានបង្កើតឡើងដោយ​អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តល្បីៗផ្នែកអាហារបំប៉ន
  ហើយ​ប្រជាជនរាប់លាននាក់បានប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
តើអ្នកបានដឹងដែរឬទេ?
អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលមានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតចំពោះអ្នកក៏បាន
ឬ ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ក៏បាន។
ប្រភេទផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife រួមមាន៖
 • អាហារបំប៉នសុខភាព និងអាហារគ្រប់គ្រងទម្ងន់
  ត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីជួយមនុស្សទទួលបានទម្ងន់ដែលខ្លួនចង់បានតាមរយៈ
  ការសម្រកទម្ងន់ការឡើងសាច់ដុំ ឬ​ការរក្សារូបរាងរបស់ខ្លួន។
  វាមានឈ្មោះថា​Formula 1 shakeគឺជាប្រភេទអាហារ​ដ៏ពេញនិយមប្រចាំក្រុមហ៊ុន​Herbalife ដោយយើងអាចបរិភោគជំនួសអាហារប្រចាំថៃ្ងបាន។

សូមបំពេញទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងសម្រាប់ជាព័ត៌មានបន្ថែម។


ការបដិសេធទទួលខុសត្រូវ - នៅពេលពិចារណា ឬប្រៀបធៀបឱកាសអាជីវកម្ម សូមមេត្តាជ្រាបថា អ្នក ផ្សព្វផ្សាយ ឬចូលរួមក្នុងផែនការជួញដូរ និងបញ្ចុះបញ្ចូល​នរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ដោយសន្យាថាពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមក្នុងផែនការនេះ គឺជាទង្វើខុសច្បាប់។ ដូច្នេះមិនត្រូវមាន​ការភាន់ច្រឡំដោយអះអាងថាការរកប្រាកកម្រៃខ្ពស់អាចសម្រេចបានដោយងាយឡើយ។


Herbalife - The benefits


km-KH | 2019-07-19 09:23:10 | NAMP2HLASPX01